NGƯỜI DÙNG CÂU HỎI

1các thiết lập tốt nhất tôi có thể đưa vào làm cho lợi nhuận đảm bảo nhất ngay cả khi lợi nhuận chậm là gì?
Reply: 1. There is no such a thing as guaranteed profit. The results are historical, market conditions changes, ect. Even if the strategy works now it may not work in few months and you have to change the settings. AutoPilot it's just a tool. 2. Please test the software, if you are happy with the results you can make a small deposit and try live. If you deposit through AutoPilot you can use deposit at the broker directly or through the software. 3. If you see other software which says đảm bảo lợi nhuận nó có thể là một scam. Tôi sẽ tránh xa nó. Đó có lẽ không phải là câu trả lời bạn mong đợi nhưng ít nhất một trung thực.